Publicita

Názov projektu:     Podpora nových pracovných miest v potravinárstve,

Kód projektu v ITMS2014+:     312031U905

Miesto realizácie projektu:     Mesto Prešov

Výzva:                                            OP ĽZ DOP 2018/3.1.1/01

Operačný program:                   Ľudské zdroje

Prioritná os:                                 Zamestnanosť

Špecifický cieľ:     Zvýšiť zamestnanosť, zamestnateľnosť a znížiť nezamestnanosť s osobitným dôrazom na dlhodobo nezamestnaných, nízko kvalifikovaných, starších a zdravotne postihnuté osoby

Cieľ projektu:       Poskytnúť 16 uchádzačom o zamestnanie udržateľné a kvalitné zamestnanie a tým zvýšiť zamestnanosť, zamestnateľnosť a zlepšiť ich postavenie na trhu práce

Termín realizácie projektu:   10/2019 – 09/2021

Cieľové skupiny:

  1. Uchádzač o zamestnanie – UoZ podľa podľa § 6 zákona o službách zamestnanosti
  2. Znevýhodnený uchádzač o zamestnanie – ZuoZ – podľa § 8 zákona o službách zamestnanosti 

Hlavná aktivita projektu:    Podpora uplatnenia UoZ a ZUoZ na trhu práce

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu

v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

www.esf.gov.sk   www.employment.gov.sk    www.ia.gov.sk     www.malygazda.sk

Malý gazda